Kasutustingimused

Mittetulundusühingu ELV veebikeskkonna kasutustingimused

Mittetulundusühing ELV (edaspidi Autolammutuste Liit) eesmärgiks on korraldada teenusepakkujana sõidukite enampakkumisi veebikeskkonna kasutajate vahel. Portaali kasutajal on võimalik enampakkumise kaudu saada oma sõiduki eest kõrgeim hind.

Sõidukite ostjateks on Eesti Autolammutuste Liidu liikmed, kelle igapäevaseks tegevuseks on romusõidukite kokkuost ja varuosade müük. Kõik meie liikmed on litsentseeritud jäätmekäitlejad, kes Transpordiametiga koostöös kustutavad Teie sõiduki liiklusregistrist.

Portaali põhiliseks teenuseks on sõidukite enampakkumine. Romuoksjon on mugav ja kiire viis leida oma sõidukile ostja. Tuleb vaid täita lihtne ankeet ning sõiduki info edastatakse Autolammutuste Liidu liikmetele.

 

 1. Kasutatavad mõisted
  1. Keskkond – internetiportaal aadressil www.elvoksjon.ee ning selle alamlehtedelt kättesaadavad rakendused, andmed ja dokumendid.
  2. Haldaja – MTÜ ELV või tema volitatud isik, kes pakub Keskkonda eesmärgipäraseks kasutamiseks ja korraldab Keskkonna vajaliku haldamise.
  3. Kasutaja – Keskkonda kasutav isik.
   1. Müüja – Kasutaja, kes kasutab Keskkonda elektroonilisel enampakkumisel sõiduki müümise eesmärgil.
   2. Enampakkuja – Kasutaja (autolammutus), kes kasutab Keskkonda elektroonilisel enampakkumisel sõidukite ostmise eesmärgil. Enampakkujad on MTÜ ELV ametlikud liikmed, kes on liitu vastu võetud juhatuse otsusega.
  4. Oksjon – Keskkonnas toimuv sõiduki müügi (edaspidi ka Oksjoniese) enampakkumine. Lisades esimese sammuna Oksjonieseme baasinfo, lisainfo ja oksjoni tingimused (alguse aeg, pakkumuse samm, oksjoni kestvus).
   1. Aktiivse oksjoni puhul selgub lõpphind enampakkumuse korras, tehtud pakkumised on teistele Enampakkujatele nähtavad. Kui Oksjon on lõppenud, siis müüjal ei ole kohustatud oma sõidukit müüa. Müüjale kuvatakse parima pakkuja andmed ning hinna sobivuse korral on võimalus sõiduk müüa autolammutusele. Oksjoni lõppedes võtab parim pakkuja müüjaga ühendust (e-maili või telefoni teel), et küsida kas pakkumine sobis.
   2. Ostusumma – Enampakkuja poolt oksjonil pakutud kõrgeim hind.
  5. Kasutustingimused – käesolevad sätted, mis reguleerivad Keskkonna kasutamise tingimusi, s.h Kasutaja ja Haldaja õigusi ning kohustusi, enampakkumise viise ja seal osalemise reegleid, isikuandmete töötlemist jne.
 2. Üldsätted
  1. Keskkonna kasutamine on lubatud vaid kõikide Kasutustingimuste sätetega nõustumise korral. Keskkonda kasutades nõustub Kasutaja kõikide Kasutustingimuste sätetega eranditult.
  2. Keskkonna kasutamisega nõustub Kasutaja ühtlasi, et Kasutustingimused on Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitava lepingu lahutamatu osa ja selle lisa.
  3. Haldaja ja Kasutaja võivad nende vahel sõlmitavas lepingus Kasutustingimusi muuta, täiendada või täpsustada. Sel juhul lähtutakse vastavas osas Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu eripäradest. Lepingus reguleerimata punktides kohalduvad Kasutustingimused.
  4. Kasutustingimuste ühe sätte kehtetus ei too kaasa teiste sätete kehtetust.
  5. Keskkonna kasutamine automatiseeritud skriptide, programmide või tööriistadega on ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata keelatud.
  6. Keskkonna kasutamiseks tuleb Kasutajal end registreerida, sisestades Keskkonda ja avaldades seeläbi Haldajale oma nime, isikukoodi, e-posti aadressi ja telefoninumbri. Andmete sisestamise järel saadab Haldaja Kasutaja e-posti aadressile lingi, mille kaudu Kasutaja peab registreerimise lõpule viima.
  7. Oksjonitel Müüja või Enampakkujana osalemiseks tuleb Kasutajal end pärast registreerimist ID-kaardi kaudu identifitseerida ning sõlmida vastavad lepingud oksjonitel osalemiseks.
  8. Kui Kasutaja soovib Oksjonitel osaleda juriidilisest isikust Müüja või Enampakkujana, siis tuleb Kasutajal juriidilise isiku esindajana sõlmida vastavad lepingud Oksjonil osalemiseks Müüja või Enampakkujana. Kasutajaga seotud äriühingu lisamiseks peab tema seadusliku esindaja esindusõigus nähtuma äriregistri B-kaardilt. Vastasel juhul tuleb ettevõtet lisada soovival Kasutajal edastada oma esindusõigust tõendav volikiri Haldaja e-postile info@elv.ee.
  9. Kasutajad vastutavad ainuisikuliselt registreerimistaotluses sisestatud andmete õigsuse ja täielikkuse ning valeinformatsiooniga kaasnevate tagajärgede ja kahju eest.
  10. Kasutaja peab registreerimistaotluse esitamise päeval olema täisealine ja teovõimeline isik.
  11. Haldaja ja Kasutaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
  12. Haldajal ei ole kohustust vahendada Müüja ja Enampakkuja Oksjoniesemega seotud õigusvaidluseid.
 3. Autoriõigused ja isikuandmed
  1. Haldajale kuuluvad kõik Keskkonna loomisest tulenevad varalised õigused ja isiklike õiguste kasutusõigused. Keskkonnas ja selle alamlehtedelt kättesaadavate rakenduste ja dokumentide, v.a Kasutaja sisestatud materjalide, autoriõigused kuuluvad Haldajale.
  2. Isikuandmete kaitse ja töötlemise põhimõtetele kohaldatakse Haldaja privaatsuspoliitikast tulenevaid põhimõtteid, mis on Kasutustingimuste ja Haldaja ning Kasutaja vahel sõlmitava lepingu lahutamatu osa. Haldaja privaatsuspoliitika on kättesaadav Keskkonnas.
  3. Haldaja töötleb Kasutaja isikuandmeid üksnes Kasutaja nõusolekul ja ainult Keskkonna ning selle teenuste toimise jaoks vajalikus ulatuses.
 4. Oksjonil osalemise etapid ja tingimused
  1. Haldaja paneb Keskkonda üles Oksjonid ehk enampakkumised, milles on Enampakkujal võimalik teha pakkumusi.
   1. Oksjonid on pikeneva lõpuga. Pikeneva lõpu perioodiks on 2 minutit. Oksjon lõppeb oksjoni korraldaja määratud lõppemise päeval ja kellaajal juhul, kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne märgitud kellaaja saabumist ei ole laekunud ühtegi pakkumist. Oksjon pikeneb seni, kuni pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul laekub uus pakkumine. Oksjon lõpeb siis, kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul ei ole laekunud ühtegi pakkumist.
  2. Oksjonil saab teha pakkumusi vastaval Oksjonil toodud Oksjonieseme ostmiseks. Oksjonil on märgitud järgnev teave:
   1. Sõiduki mark ja mudel
   2. Oksjoni hetke hind
   3. Oksjoni lõpu aeg
   4. Sõiduki üldandmed
   5. Defektid ja omadused, kui need on märgitud
   6. Lisavarustus, kui need on märgitud
   7. Lisainfo seisukorra kohta
   8. Lisainfo, kui see on märgitud
   9. Oksjoni tingimused
  3. Haldajal on õigus piirata Enampakkuja võimalusi Keskkonna kasutamisel, andes ligipääsu üksnes teatud tingimustel Oksjonitele või keelduda ligipääsu andmisest. Haldaja teatab piirangutest Enampakkujale.
  4. Haldajal on õigus küsida Müüjalt kõiki vajalikke ja asjakohaseid dokumente ning Müüja on kohustatud need enne Oksjoni loomist esitama, kui selleks tekib vajadus.
  5. Oksjonieseme kohta väära või puuduliku informatsiooni või võltsitud dokumentide esitamise ja sellest tulenevate mistahes tagajärgede eest vastutab üksnes Müüja. Haldajal ei ole kohustust kontrollida Müüja esitatud informatsiooni tegelikkusele vastavust või täielikkust.
  6. Oksjoni liigiks on „Lihtoksjon“.
  7. Lihtoksjoni võitja on Enampakkuja, kes tegi parima pakkumise. Kui Müüja ja Enampakkuja ei jõua osapooli rahuldavale kokkuleppele, siis müüjal ei ole ostu-müügi kohustust. Ostja on kohustatud tasuma panustatud hinna, väljaarvatud juhtudel, kui selguvad varjatud puudused või tehingu sõlmimist takistavad asjaolud.
  8. Kui Keskkonnas esinevad tehnilised vead, mis takistavad Keskkonna korrapärast kasutamist ja Oksjonil osalemist, tuleb neist teavitada Haldajat. Haldajal on õigus pikendada Oksjoni lõpptähtaega kahekümne nelja (24) tunni võrra alates Haldaja poolt takistuse kõrvaldamise hetkest.
 5. Lepingu sõlmimine oksjoni lõppemise järel
  1. Müüja ja parima pakkumise teinud Enampakkuja sõlmivad omavahel Oksjonieseme võõrandamise osas lepingu.
  2. Müüjal on vaba voli valida kas ja millistel tingimustel ta Enampakkujaga ostu-müügilepingu sõlmib.
  3. Võitjaks osutunud Enampakkujal on kohustus sõlmida Müüjaga ostu-müügileping. Juhul kui Enampakkuja taganeb tehingust, tuleb selle kohane selgitus/kaebus edastada Autolammutuste Liidu juhatusele. 
 6. Haldaja tasu
  1. Käesoleval hetkel ei võta Haldaja oksjonite korraldamise eest teenustasu.
 7. Haldaja õigused ja kohustused
  1. Haldajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ja Keskkonnas kasutatavaid dokumente, välja arvatud Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitavat lepingut, teavitades sellest vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist Keskkonna kaudu.
  2. Haldajal on õigus piirata, peatada või keelata Kasutaja juurdepääs Keskkonnale, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi.
  3. Haldajal on õigus piirata, peatada või keelata Kasutaja juurdepääsu ka juhul, kui Haldajale teadaolevalt eksisteerib oht, et Kasutaja ei suuda täita Lepingust või seadusest tulenevaid kohustusi.
  4. Haldajal on õigus nõuda leppetrahvi, kui see on Kasutaja ja Haldaja vahel kokkulepitud.
  5. Haldajal on õigus esindada Müüjat ja Enampakkujat mistahes asutustes ja institutsioonides, et koguda ja komplekteerida Oksjonieseme kohta täiendavat informatsiooni, mis on vajalik Müüja ja Enampakkuja vahelise tehingu korrapäraseks toimumiseks.
  6. Haldaja ei tohi takistada Kasutajal Keskkonda kasutamast, välja arvatud Kasutustingimustes või pooltevahelis(t)es lepingu(te)s sätestatud juhtudel.
  7. Haldaja ei vastuta Müüja poolt Oksjonieseme kohta sisestatud informatsiooni tõelevastavuse ega täielikkuse eest. Haldaja ei vastuta Oksjonieseme lepingutingimustele mittevastavuse eest.
  8. Haldaja ei vastuta Keskkonna kasutamisest, sealt nähtuva informatsiooni õigsuse või sellele toetudes tehtud tehingutest tekkinud kahju, s.h saamata jäänud tulu eest, välja arvatud juhul, kui Haldaja sisestas tahtlikult või raske hooletuse tõttu valeinformatsiooni Kasutaja kahjustamise eesmärgil.
  9. Haldaja ei vastuta Keskkonnale juurdepääsu piiramisest või katkestamisest, samuti oksjoni tähtaja pikenemisest tekkinud kahju, s.h saamata jäänud tulu eest, välja arvatud juhul, kui Haldaja tegi seda tahtlikult või raske hooletuse tõttu Kasutaja kahjustamise eesmärgil.
 8. Müüja õigused ja kohustused
  1. Müüjal on õigus kasutada Keskkonda kooskõlas hea tava ja Kasutustingimustega.
  2. Müüjal on õigus pakkumisest loobuda, kui oksjoni tulemus ei ole ootuspärane. Kui Müüja ja Enampakkuja ei jõua osapooli rahuldavale kokkuleppele, siis müüjal ei ole ostu-müügi kohustust.
  3. Müüjal on kohustus edastada Oksjonieseme kohta üksnes tõest ja täielikku informatsiooni.
 9. Enampakkuja õigused ja kohustused
  1. Enampakkujal on õigus kasutada Keskkonda kooskõlas hea tava, Kasutustingimuste ning Enampakkuja ja Haldaja vahel sõlmitud lepingu tingimustega.
  2. Oksjoni võitnud Enampakkujal on kohustus tasuda Ostusumma, kui talle antakse Oksjoniese üle.
 10. Muud tingimused
  1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  2. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.